Modlitwy

110 of 14 items

Tajemnice

by admin_oskar

Każda część Różańca powinna być odmawiana w innym dniu. Tak więc nie jest konieczne odmawianie pełnej Modlitwy w ciągu jednego dnia, czy za jednym razem. Wystarczy odmówić jedną część czyli jeden „sznur” różańca według takiej zasady: Każda Tajemnica odpowiada jednej dziesiątce Różańca RADOSNA – Poniedziałek i Sobota 1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego. 2. […]

Różaniec Święty

by admin_oskar

Uczyń znak Krzyża i odmów: Wierzę w Boga Ojca… x1 Ojcze nasz… x1 Zdrowaś Maryjo… x3 Chwała Ojcu… x1 Następnie odmawiaj tajemnice różańcowe w podanej kolejności, każda tajemnica zaczyna się od: Ojcze nasz… x1 , Zdrowaś Maryjo… x10 – na zakończenie poszczególnych tajemnic Chwała Ojcu…. x1 Na zakończenie różańca odmów Pod Twoją obronę…  

Pięć przykazań kościelnych

by admin_oskar

1) W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. 2) Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. 3) Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą. 4) Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. […]

Główne prawdy wiary

by admin_oskar

1) Jest jeden Bóg. 2) Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. 3) Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. 4) Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. 5) Dusza ludzka jest nieśmiertelna. 6) Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Wyznanie wiary

by admin_oskar

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. […]

Skład Apostolski

by admin_oskar

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi; i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł; trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić […]

Anioł Pański

by admin_oskar

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego: Zdrowaś Maryjo….. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego: Zdrowaś Maryjo….. A słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami: Zdrowaś Maryjo….. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie […]

Pod Twoją obronę

by admin_oskar

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko; naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza! Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.